TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Pirjon Pakari Seinäjoki Oy:n henkilötietolain
(10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.8.2020, viimeisin muutos 18.8.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pirjon Pakari Seinäjoki Oy
Leipurinkatu 1
60320 Seinäjoki
Puhelinnumero 040 7738 333

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:

2. REKISTERIN NIMI

Hannungluteeniton.fi asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS

Tietoja käytetään verkkokaupan asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin ja palvelun kehittämiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
  • Työnantajayrityksen nimi ja osoite
  • Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, tilauksista, sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin käsittelyn tarkoitusta varten on tarpeen, kuitenkin maksimissaan (3) kolmen kuukauden ajan.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Pääsy asiakastietoihin on vain Hannungluteeniton.fi verkkokaupan työntekijöillä. Henkilökuntamme käyttää tietoja turvallisesti ja eettisesti. Tietoja käsitellään aina asianmukaisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

7. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus valita ja hallita henkilötietojaan tietosuojaan liittyen. Rekisterinpitäjä, rekisteröidyn pyynnöstä, oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan henkilötietoja.

Tarkastuspyyntö tai tietojen oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa, ilman aiheetonta viivästystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin on pyynnön myötä ryhdytty. Monimutkaisissa pyynnöissä rekisterinpitäjä voi vastauksessaan mainita, että tarvitsee käsittelyyn enemmän aikaa. Tällöin määräaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella kuukaudella.

Henkilötietomuutos asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Rekisterinpitäjän on pystyttävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyys, joten pyynnön esittäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Puhelinnumero: 040 7738 333

Sähköpostiosoite:

9. LISÄTIETOJA

Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 17 ja 19.
Lue lisää alapuolella olevasta linkistä:

https://eur-lex.europa.eu/ - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016